voettekst

Colofon

kwb Germany GmbH is een besloten vennootschap met hoofdkantoor in Stuhr.

Directeurs:
Gerrit Brand

Postadres:
kwb Germany GmbH, Hauptstrasse 132, 28816 Stuhr, Germany

Tel.: +49 421 8994 0
Fax: +49 421 8994 103
E-Mail: welcome@kwb.eu

kwb Germany GmbH is ingeschreven in het handelsregister van het Amtsgericht Walsrode in Duitsland, onder het nummer HRA 203784.
Het btw-nummer van kwb Germany GmbH is DE282743311.

van de firma kwb Germany GmbH, 28816 Stuhr, stand 1 augustus 2011

Toepasselijkheid van de Voorwaarden

Onze leveringen en prestaties vinden uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden plaats. Afwijkende handelsvoorwaarden van de partner die door ons niet uitdrukkelijk werden erkend, zijn niet van toepassing.

Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

Onze offertes zijn vrijblijvend en niet bindend. Bestellingen/listings worden pas met onze schriftelijke bevestiging bindend. Hetzelfde geldt voor aanvullingen, wijzigingen en bijkomende afspraken.

De in catalogi, prijslijsten of tot de offerte behorende documenten opgenomen gegevens, tekeningen, afbeeldingen en bestekken zijn benaderingswaarden zoals gebruikelijk binnen de branche, tenzij deze in de orderbevestiging uitdrukkelijk als bindend werden aangegeven.

Op afbeeldingen, tekeningen, prijsberekeningen en overige documenten behouden wij ons eigendoms- en auteursrechten voor. Dit geldt ook voor schriftelijke documenten die als ‘vertrouwelijk’ gemarkeerd zijn. Deze mogen door de klant uitsluitend aan derden worden doorgegeven, indien wij daar vooraf onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor hebben gegeven.

Prijsstelling

Voor zover niet anders is aangegeven, houden wij ons 30 dagen vanaf de offertedatum gebonden aan de in onze offertes vermelde prijzen. Bepalend zijn de in de orderbevestiging genoemde prijzen in euro plus de geldende wettelijke btw. Aanvullende leveringen en prestaties worden apart in rekening gebracht.

Indien niet anders overeengekomen, gelden de prijzen franco plaats van ontvangst in Duitsland (netto vanaf de in de geldende prijslijst vastgelegde minimumbestelwaarde) inclusief vracht, porto, verzekering en in de branche gangbare verpakking.Wanneer een wezenlijke wijziging in de loon-, materiaal- of energiekosten optreedt, heeft elke contractpartner het recht om, rekening houdend met deze factoren, een redelijke aanpassing van de prijs te eisen.

Levering

De overeengekomen levertijd geldt slechts bij benadering. Ook wanneer een op de kalender vastgelegde levertijd overeengekomen is, is er nog geen sprake van een leveringsaffaire in de zin van § 376 al. 1 van het Duitse wetboek van koophandel. Hiervoor moeten de contractpartners aanvullend overeenkomen dat bijv. bij seizoensartikelen of reclameacties de overeenkomst bij niet-naleving van de levertijd zonder meer door terugtrekking wordt beëindigd en dat, indien ons schuld treft, een schadevergoeding wegens niet-naleving kan worden geëist. Verder moeten de levertijden of -termijnen, die bindend of vrijblijvend kunnen worden overeengekomen, schriftelijk worden vastgelegd.

Voor vertragingen bij de leveringen of prestaties door overmacht of gebeurtenissen die ons de levering aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken – hiertoe behoren met name arbeidsconflicten, onlusten, overheidsmaatregelen, het uitblijven van toeleveringen van onze leveranciers enz. – kunnen wij ook bij bindend overeengekomen levertijden en -termijnen niet aansprakelijk worden gesteld. Deze geven ons het recht de levering resp. prestatie voor de duur van de hinder plus een redelijke voorbereidingstijd uit te stellen of ons wegens het nog niet uitgevoerde deel geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terug te trekken, zonder dat de partner hieraan schadeclaims kan ontlenen.

Indien de genoemde hindernissen zich bij de partner voordoen, gelden dezelfde rechtsgevolgen ook voor zijn verplichting tot afneming.

De contractpartners zijn verplicht de andere partij het begin en einde van hindernissen van de bovengenoemde soort onverwijld mede te delen.

Deelleveringen en deelprestaties zijn, voor zover in de handel gebruikelijk, toelaatbaar en worden apart in rekening gebracht. Deze zijn uitzonderlijk niet toegestaan, wanneer de partiële uitvoering van de overeenkomst voor de partner geen waarde heeft.

Indien latere wijzigingen van de overeenkomst door de partner de levertijd beïnvloeden, dan kan deze in redelijke omvang verlengen.

Wanneer wij met de levering achterraken en hierdoor voor de partner schade ontstaat, dan heeft hij het recht een globale schadevergoeding wegens laattijdige levering te eisen. Deze bedraagt voor elke volledige week van de vertraging 0,5%, in totaal echter maximaal 5% van de waarde van het deel van de totale levering dat ten gevolge van de vertraging niet op tijd of niet volgens de overeenkomst in gebruik kan worden genomen. Verder geldt voor de verplichting tot schadevergoeding wegens niet-naleving de regeling van lid 34 tot en met lid 38 van deze Voorwaarden.

Risico-overgang, verpakkingskosten

Voor zover in de orderbevestiging niet anders is aangegeven, is de levering ‘af fabriek’ overeengekomen.

Voor de terugname van verpakkingen gelden aparte afspraken.

Indien de klant dit wenst, zullen wij de levering met een transportverzekering dekken; de desbetreffende kosten zijn voor rekening van de klant.

Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons de eigendom op de geleverde goederen voor tot alle vorderingen uit de zakelijke relatie met de partner voldaan zijn.

De partner heeft het recht om deze goederen binnen de normale gang van zaken te verkopen, zolang hij zijn verplichtingen uit zijn zakelijke relatie met ons stips nakomt. Hij mag de goederen onder eigendomsvoorbehoud echter niet in pand geven, noch tot zekerheid overdragen. Bij een wederverkoop op krediet van de goederen onder eigendomsvoorbehoud is hij verplicht onze rechten te waarborgen.

Bij achterstallige betaling van de partner hebben wij, na het stellen van een redelijke termijn, het recht om ook zonder een terugtrekking uit de overeenkomst, te eisen dat de partner op zijn kosten de goederen onder eigendomsvoorhoud teruggeeft.

De partner heeft het recht om de geleverde goederen in het kader van zijn normale handelsbedrijvigheid te verwerken, te verbinden of te vermengen met andere, ons niet toebehorende zaken. De be- en verwerking van de goederen onder eigendomsvoorbehoud vindt voor ons plaats, zonder dat hiermee verplichtingen voor ons verbonden zijn. Bij een verwerking, verbinding of vermenging van onze goederen met andere, ons niet toebehorende goederen worden wij mede-eigenaar van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de goederen onder eigendomsvoorbehoud tot de waarde van de andere verwerkte goederen op het tijdstip van de verwerking, verbinding of vermenging. Indien de partner alleen eigenaar wordt van de nieuwe zaak, draagt hij de eigendom op de nieuwe zaak nu al aan ons over in de verhouding van de factuurwaarde van onze goederen onder eigendomsvoorbehoud tot de waarde van de overige verwerkte goederen op het tijdstip van de verwerking, verbinding of vermenging en bewaart hij deze met de zorg van een goed zakenman voor ons.

Alle vorderingen en rechten uit de verkoop van goederen waarop wij eigendomsrechten hebben, draagt de partner nu al tot zekerheid op ons over. Wij nemen deze overdracht bij dezen aan.

In het geval van een wederverkoop van onze goederen na de verwerking, verbinding of vermenging, of in het geval van een wederverkoop van de door verwerking, verbinding of vermenging ontstane nieuwe zaak wordt de vordering op de afnemer van de partner overgedragen ten bedrage van de factuurwaarde van onze verwerkte, verbonden of vermengde goederen of slechts ten bedrage van ons aandeel in de mede-eigendom, indien dit kleiner is.

Over executiemaatregelen van derden met betrekking tot de goederen onder eigendomsvoorbehoud, de aan ons afgestane vorderingen of andere zekerheden dient de partner ons onverwijld op de hoogte te stellen met overhandiging van de documenten die voor een interventie noodzakelijk zijn. Dit geldt ook voor benadelingen van een andere aard.

Wij zullen de zekerheden die ons volgens de bovenstaande bepalingen toekomen, op verzoek van de partner vrijgeven in de mate dat de realiseerbare waarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen de te verzekeren vorderingen met meer dan 10 procent overstijgt. Met de volledige betaling van al onze vorderingen uit de zakelijke relatie gaan de eigendom op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en de afgestane vorderingen op de partner over.

Garantie

Wij geven garantie op de vlekkeloze productie van de door ons geleverde goederen.

Voor gebreken die ontstaan door oneigenlijk of onjuist gebruik, een verkeerde montage of inbedrijfstelling door de partner of derden, normale slijtage of een verkeerde of nalatige behandeling stellen wij ons net zo min aansprakelijk als voor de gevolgen van onjuiste en zonder onze toestemming uitgevoerde wijzigingen of reparatiewerkzaamheden van de partner of derden. Hetzelfde geldt voor gebreken die de waarde of bruikbaarheid van de goederen slechts gering verminderen.

Garantierechten volgens § 437 van het Duits Burgerlijk Wetboek verjaren 1 jaar na de aflevering.

Duidelijke of zichtbare gebreken dient de partner onverwijld na ontvangst van de goederen op de plaats van bestemming, echter uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst, schriftelijk te melden, verborgen gebreken onverwijld na het vaststellen van de fout.

Bij terechte en tijdige reclames zullen wij de afgewezen goederen naar onze keuze repareren of vervangen door een nieuwe, vlekkeloze levering.

Indien wij deze verplichtingen niet of niet in overeenstemming met de overeenkomst binnen een redelijke termijn nakomen, dan kan de partner ons schriftelijk een laatste termijn stellen, waarbinnen wij onze verplichtingen moeten nakomen. Na het vruchteloos verstrijken van deze termijn kan de partner een vermindering van de prijs eisen, zich uit de overeenkomst terugtrekken of de noodzakelijke reparatie zelf of door derden op onze kosten en ons risico laten uitvoeren. Indien de reparatie door de partner of derden succesvol werd uitgevoerd, dan zijn alle vorderingen van de partner vereffend met de vergoeding van de door hem gemaakte, redelijke kosten. Een kostenvergoeding is uitgesloten, indien de onkosten stijgen doordat de goederen na onze levering naar een andere plaats werden gebracht, tenzij dit in overeenstemming is met het beoogde gebruik van de goederen.

Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders werd overeengekomen, dienen alle rekeningen na levering van de goederen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek te worden betaald. Bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum wordt 2% korting gegeven, op voorwaarde dat de partner niet achter is met de betaling van andere vorderingen.

Indien wij onbetwistbaar deels gebrekkige goederen hebben geleverd, is onze partner toch verplicht de betaling voor het foutloze deel te verrichten, tenzij de deellevering voor hem geen waarde heeft. Verder kan de partner alleen met rechtsgeldig vastgestelde of onbetwiste tegenvorderingen verrekenen.

Bij te late betaling hebben wij het recht de wettelijk bepaalde rente en redelijke aanmaningskosten, die ten minste 5 euro per schriftelijke aanmaning bedragen, in rekening te brengen.

In het geval van een te late betaling kunnen wij na een schriftelijke mededeling aan de partner de nakoming van onze verplichtingen uitstellen tot ontvangst van de betalingen.

Wissels en cheques worden uitsluitend geaccepteerd na voorafgaande overeenkomst, uitsluitend als betaling en op voorwaarde dat ze disconteerbaar zijn. Discontokosten worden vanaf de vervaldag van het factuurbedrag berekend. Een garantie voor de juiste overlegging van de wissel en voor de indiening van een wisselprotest wordt uitgesloten.

Indien de partner met een crediteurenbeheerder werkt, treedt de bevrijdende vereffening van de rekening pas in met de bijboeking van de betaling op onze bankrekening.

Als na de totstandkoming van de overeenkomst duidelijk wordt dat onze vordering in gevaar wordt gebracht door onvoldoende draagkracht van de partner, dan kunnen wij de prestatie weigeren en de partner een redelijke termijn stellen, waarbinnen hij stap voor stap tegen levering dient te betalen of zekerheid moet stellen. Bij een weigering van de partner of een vruchteloos verstrijken van de termijn kunnen wij ons uit de overeenkomst terugtrekken en een schadevergoeding wegens niet-naleving eisen.

Verkoophulpmiddelen

Verkoop- en presentatiehulpmiddelen die de partner gratis ter beschikking worden gesteld, blijven ons eigendom en kunnen te allen tijde worden teruggeëist. Tijdens het gebruik van de verkoop- en presentatiehulpmiddelen door de partner gaat elk hiermee verbonden risico op hem over. Hij verplicht zich ertoe de verkoop- en presentatiehulpmiddelen uitsluitend met onze goederen uit te rusten en bij een verlies of beschadiging waar hij aansprakelijk voor is, een schadevergoeding te betalen.

Overige rechten

Voor zover hierna niet anders wordt bepaald, zijn overige en verder gaande rechten van de partner tegenover ons uitgesloten. Dit geldt met name voor schadeclaims wegens vertraging, onmogelijkheid van de prestatie, niet-nakoming van andere contractuele verplichtingen door schuld, schuld bij de totstandkoming van de overeenkomst en ongeoorloofd handelen. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan. Wij zijn met name niet aansprakelijk voor gederfde winst of andere financiële nadelen voor de partner.

Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, wanneer wij de schade opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakt hebben of wanneer wij essentiële contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen. Indien een essentiële contractuele verplichting door ons niet werd nagekomen, zijn wij slechts aansprakelijk voor de typische, bij de betreffende overeenkomst redelijkerwijze voorzienbare schade.

De aansprakelijkheidsbeperking geldt verder niet in gevallen waarin wij volgens de wettelijke productaansprakelijkheid bij gebreken van de geleverde goederen aansprakelijk zijn voor personen- of zaakschade aan particulier gebruikte voorwerpen. De beperking geldt evenmin bij overlijden, letsel of gezondheidsschade door schuld of bij het kwaadwillig verzwijgen van een gebrek.

Indien bepaalde eigenschappen werden gegarandeerd, bestaat een recht op schadevergoeding zonder dat ons schuld treft alleen, wanneer door de garantie typische gevolgschade van gebreken diende te worden vermeden.

Verhaalsrechten van de partner krachtens §§ 478, 479 van het Duits Burgerlijk Wetboek tegen ons bestaan alleen, wanneer voldaan is aan de voorwaarden van § 474 van het Duits Burgerlijk Wetboek en slechts voor zover de partner met zijn afnemer geen afspraken heeft gemaakt die verder gaan dan de wettelijke garantie- en verhaalsrechten. Voor de omvang van de verhaalsrechten geldt verder lid 25, laatste zin.

Voor zover onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook met betrekking tot de persoonlijke aansprakelijkheid van onze wettelijke vertegenwoordigers en agenten.

Geheimhouding

Indien schriftelijk niet uitdrukkelijk anders overeengekomen is, geldt de informatie waarop deze contractuele relatie berust niet als vertrouwelijk.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter, partiële nietigheid en overdraagbaarheid van de contractuele rechten

Voor deze Algemene Voorwaarden en alle rechtsrelaties tussen de contractpartners geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG - Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

Voor alle rechtsgeschillen, ook in het kader van een wissel- en/of chequeproces, is de rechter ter plaatse van ons hoofdkantoor bevoegd, op voorwaarde dat de partner een handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk lichaam is. Wij hebben ook het recht een eis in te stellen bij de rechter die bevoegd is op de plaats waar de partner statutair gevestigd is.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een bepaling in het kader van andere overeenkomsten ongeldig is of wordt, wordt de geldigheid van de overeenkomst voor het overige hier niet door aangetast. In dit geval zijn de contractpartners verplicht om de ongeldige bepaling te vervangen door een regeling die het economische doel ervan zo goed mogelijk benadert.

De contractuele rechten van beide partijen mogen uitsluitend bij wederzijdse toestemming worden overgedragen.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter, partiële nietigheid en overdraagbaarheid van de contractuele rechten

Indien schriftelijk niet uitdrukkelijk anders overeengekomen is, geldt de informatie waarop deze contractuele relatie berust niet als vertrouwelijk.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter, partiële nietigheid en overdraagbaarheid van de contractuele rechten

Voor deze Algemene Voorwaarden en alle rechtsrelaties tussen de contractpartners geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG - Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

Voor alle rechtsgeschillen, ook in het kader van een wissel- en/of chequeproces, is de rechter ter plaatse van ons hoofdkantoor bevoegd, op voorwaarde dat de partner een handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk lichaam is. Wij hebben ook het recht een eis in te stellen bij de rechter die bevoegd is op de plaats waar de partner statutair gevestigd is.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een bepaling in het kader van andere overeenkomsten ongeldig is of wordt, wordt de geldigheid van de overeenkomst voor het overige hier niet door aangetast. In dit geval zijn de contractpartners verplicht om de ongeldige bepaling te vervangen door een regeling die het economische doel ervan zo goed mogelijk benadert.

De contractuele rechten van beide partijen mogen uitsluitend bij wederzijdse toestemming worden overgedragen.

Dank u, de aanwezigheid op internet van kwb Germany GmbH, hierna " kwb Germany " bezoeken. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over de behandeling van uw gegevens en uw privacy op het internet aanwezigheid van kwb Duitsland te vinden.

Gebruik van cookies

Op verschillende pagina’s van kwb Germany worden cookies gebruikt, om het bezoek van de website aantrekkelijk te organiseren en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen. De meeste cookies die op de internetpagina’s van kwb tools worden gebruikt, worden aan het einde van de browsersessie weer van uw harde schijf verwijderd (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer en bieden ons de mogelijkheid uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (zgn. permanente cookies). De partners van kwb Germany is het niet toegestaan om via de website van kwb tools door middel van cookies persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken.

Google Analytics

De website van kwb Germany maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw bezoek aan een pagina van kwb Germany wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen. In het geval de IP-anonimisering op de website van kwb Germany geactiveerd is, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort.

Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van kwb Germany zal Google deze informatie gebruiken om uw toegang tot de pagina’s van kwb Germany te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om kwb tools nog andere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verbinding gebracht.

U kunt het opslaan van cookies verhinderen via een desbetreffende instelling in uw internetbrowser. Houd er wel rekening mee dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u het doorsturen van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Contactpersoon in verband met de privacy

Met vragen over de verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens, voor informatie over of de correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens en voor het intrekken van gegeven toestemmingen kunt u terecht bij:

kwb tools GmbH
Hauptstrasse 132
28816 Stuhr, Germany

Tel.: +49 421 89940
Fax: +49 421 8994 103
E-Mail:welcome@kwb.eu
Internet: http://www.kwb.eu

Verzameling, verwerking en gebruik van gegevens bij een bezoek aan de website van kwb Germany

U kunt de pagina’s van kwb Germany bezoeken zonder gegevens over uw persoon te verstrekken. Wanneer u de pagina’s van kwb Germany bezoekt, worden de volgende toegangsgegevens opgeslagen, zonder dat deze met een
bepaalde persoon in verband worden gebracht:

 • het IP-adres van de aanvragende computer,
 • de datum en tijd van de toegang,
 • de naam en URL van het geopende bestand,
 • de website vanwaar de toegang plaastvindt,
 • de door u gebruikte browser en het besturingssysteem van uw computer.

Deze
gegevens worden zonder uw toedoen geregistreerd en uitsluitend gebruikt ter verbetering van het aanbod op de website van kwb Germany alsmede voor interne statistische doeleinden. Het IP-adres wordt alleen bij
aanvallen op de IT-infrastructuur van kwb Germany voor statistische doeleinden geanalyseerd.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens bij gebruikmaking van een extra service

Persoonsgegevens worden alleen verzameld, als u deze in het kader van een door kwb tools aangeboden extra service, zoals bijvoorbeeld het contactformulier, vrijwillig meedeelt. Hiervoor staan u op de internetpagina’s van kwb Germany eigen invoerschermen ter beschikking, waarop u tegelijkertijd kunt zien welke afzonderlijke gegevens voor welke extra service verzameld, verwerkt en gebruikt worden. De door u verstrekte gegevens worden zonder uw expliciete toestemming uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de desbetreffende extra service.

Informatierecht

Krachtens de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens hebt u recht op gratis informatie met betrekking tot de over u opgeslagen gegevens alsmede recht op de eventuele correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens.

Doorgeven van persoonsgegevens

De door kwb Germany verzamelde persoonsgegevens
worden uitsluitend in het kader van de wettelijk toegestane omvang gebruikt en verwerkt en worden, indien nodig, uitsluitend doorgegeven aan de hierna genoemde derden voor de genoemde doeleinden.

 • Aan andere bedrijven waarvan de hulp noodzakelijk is voor de orderafhandeling, bijv. logistieke bedrijven om bestelde goederen naar u
  te verzenden, of technische bedrijven om reparaties of installaties bij u ter plaatse uit te voeren, of dienstverleners voor het afhandelen van betalingen per creditcard. Indien kwb Germany voor het uitvoeren van de overeenkomst een beroep doet op de hulp van externe dienstverleners, zijn ook dezen gebonden aan de naleving van de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens of een vergelijkbare privacywet van een
  andere rechtsorde.
 • Aan autoriteiten of overheidsinstanties, uitsluitend indien kwb Germany door de wet, overheid of het gerecht ertoe verplicht is of wordt uw gegevens door te geven.